Sabbath 8/22/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hội Thánh Cần Được Tái Sinh