Sabbath 8/23/14
Bài chia sẻ của Jessica Trịnh: "Hy Sinh Trong Vinh Hạnh"  
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch