Sabbath 8/25/12 

bài chia xẻ của Elder Arnold Trujillo: Làn Sóng Ân Điển  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Elder Arnold Trujillo: Elevating The Love Thermometer