Sabbath 8/29/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Thân Hữu Mong Muốn Gì Từ Hội Thánh?