Sabbath 8/8/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hãy Hiệp Một