Sabbath 9/12/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Trong Hoạn Nan Có Chúa Ở Cùng 

   Làm chứng: bà Hiển Nguyễn  

   Làm chứng: bà Phạm Thị Mai