Sabbath 9/13/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn khắc Vinh: "Đêm Cuối Cùng Tại Sodom" 

Lời chứng của Lâm Uyên     
Nhạc: "Mau Đến Cùng Đấng Cứu Thế", ca đoàn El Monte.