Sabbath 9/15/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tình Yêu Thương Chẳng Kiêu Ngạo 

Nhạc: "Nhớ Đến Lúc Xưa", Thúy Diệu hát 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Love Does Not Boast 

Testimony of Christine Pham: