Sabbath 9/20/14
Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Sự Tối Tăm Trong Mồ Mả" 


Lời chứng của ông Harry Hùng Nguyễn:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Y3hnYfp__jk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Nhạc: "Đường Thập Tự" bà Huỳnh Mai hát