Sabbath 9/21/13

Bài chia xẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Đừng Chọc Giận Con Cái" 

Lời chứng của Ông Bà Nguyễn Anh Dzũng:

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/1o-V77-jgQM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc:

"Nương Mình Tong Cánh", Trịnh Tùng trình bày

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/W1o_10EJETc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Do Not Provoke Others to Wrath"