Sabbath 9/26/09

Bài giảng của Mục sư Phạm Minh Hoàng: Con Người Có Hồn Hay Không?