Sabbath 9/8/12

Bài giảng của Muc sư Anthony Kelly: "Nhận Lấy Quyền Năng" 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

Nhạc: "My Father's Heart", Hoàng Yến hát 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Anthony Kelly: " Connected for Power"