Trại Hè "Kết Thân", Soquel 2010

Những video tại trại hè "kết Thân", Soquel 2010 của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/E4UQxl8IciA?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/E4UQxl8IciA?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Hoạt cảnh của thanh niên Portland

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wfm4348E2c4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Wfm4348E2c4?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Trong Vườn Vắng" do cô Mạc Huỳnh trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pekGGaEtuVs?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pekGGaEtuVs?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Trong Vườn Vắng" do anh Trương Công Khả trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FMsdjSz7hQ8?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FMsdjSz7hQ8?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Tin Hay Không Tin" do anh Võ Mạnh Cường trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/adrCXZfXMeU?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/adrCXZfXMeU?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

no description available

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yP_PDqAT-i4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yP_PDqAT-i4?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Lời Sự Sống" do Hội Thánh Oakland trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/13oJqvaw0BM?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/13oJqvaw0BM?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Không Danh Nào Giống Giê-su" do Hội Thánh Oakland trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wuKSLf81oiI?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wuKSLf81oiI?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Trong Tay Chúa" do nhóm Garden Grove trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/U9SgxgzsS0M?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/U9SgxgzsS0M?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Chúa Ơi" do Anh David Trần trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iDx9xA7DV4U?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iDx9xA7DV4U?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Tôi Đi Tôi Đi" do Anh David Trần trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1XZdaqRaPxY?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1XZdaqRaPxY?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Có Một Chúa Yêu Thương" do Nguyễn Kevin Phụng trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.

 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/C9ZaDxdZQZk?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/C9ZaDxdZQZk?fs=1&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

Bản nhạc "Vì Chúa Phục Sinh" do Võ Mạnh Cường trình diễn tại Trại Hè Kết Thân 2010 ở Camp Soquel, California.