Tôi Có Bằng Lòng?

    Sách Mác 1:9-13 có ghi: "Trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-su đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng . . . chịu quỷ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài."

Sau khi Chúa Giê-su chịu phép báp-têm, Thánh Kinh cho biết Đức Thánh Linh tựa như chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Vừa đầy dẫy trên Ngài xong, sau đó Đức Thánh Linh lại giục Ngài vào trong hoang mạc để chịu Sa-tan cám dỗ 40 ngày. Và dù Thánh Kinh không ghi, nhưng chúng ta cũng có thể biết chắc rằng Đức Thánh Linh đã sai các thiên sứ phục vụ Ngài trong suốt thời gian bị cám dỗ. Thánh Linh đã đồng hành với Chúa Giê-su từng bước không rời.

Trong nguyên văn, từ cám dỗ và thử thách là một. Tùy theo ngữ cảnh để chúng ta hiểu là cám dỗ hay thử thách. Đức Chúa Trời không cám dỗ ai (Gia-cơ 1:13), chỉ có Sa-tan cám dỗ với mục đích làm cho người bị cám dỗ xa lìa Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể thử thách chúng ta hoặc cho phép chúng ta bị cám dỗ như một thử thách để trắc nghiệm và rèn luyện hầu chúng ta trưởng thành thêm lên và trở nên hữu ích cho Chúa nhiều hơn.

Cuộc sống của Cơ Đốc nhân cho dù đang ở trong thử thách trăm bề, dù đang bị Sa-tan cám dỗ hoặc lỡ dại đút đầu vào tròng cám dỗ đến nghẹt thở chăng nữa thì hãy nhớ Đức Thánh Linh vẫn đang đồng hành với chúng ta từng bước không rời. Ngài không bao giờ lìa chúng ta. Ngài luôn là Đấng để trị mọi sự, Đấng hướng dẫn cuộc đời chúng ta và là Đấng sẵn sàng bảo vệ che chở chúng ta, vấn đề còn lại là chúng ta có bằng lòng để cho Đức Thánh Linh làm chủ cuộc đời hay không.

KTS Nguyễn Đình Phước

 

tnhv (Theo TNHV Số 147 - Tháng 9 / 2008)