Trốn Chúa

Có bao giờ bạn cảm thấy đoạn đường của Cơ Đốc nhân đi thường hay lập lại những điều mà mình đã biết rồi hơn là học những gì mới lạ khác hay không? Giô-na cũng trong trường hợp giống như vậy. Sau đây là vài điểm "mới" mà tôi rất thích về bài học "cũ" trong câu chuyện của Giô-na:

Chạy trốn

Chúa giao cho Giô-na một công việc rất đơn giản: "Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta" (Giô-na 1:2). Nhưng ngược lại, Giô-na đã chổi dậy và chạy trốn. Chạy trời cũng không khỏi nắng, một người mà đã được Thượng Đế chọn thì làm sao có thể thật sự chạy trốn khỏi tay Ngài. Không biết Giô-na đã nghĩ thế nào khi ông làm như vậy? Có bao nhiêu lần chúng ta chạy trốn khỏi Chúa với lời chỉ bảo rất đơn giản của Ngài; và ngay cả khi chúng ta biết kết quả của sự chạy trốn này chỉ đưa ta đến những buồn thảm và bực mình? Biết vậy nhưng chúng ta vẫn cứ làm và làm đi làm lại nhiều lần. Tôi tự hỏi tại sao như vậy?

Làm chứng về lỗi lầm của mình

Giô-na biết ông là kẻ ngu xuẩn và khờ dại, khi ông đã xuống tàu và thú nhận rằng mình đi trốn khỏi mặt Đức Giê Hô Va. Nhưng khi mọi việc xảy ra không được tốt đẹp thì ông chấp nhận trách nhiệm phần lỗi thuộc về mình: "Hãy bắt ta ném xuống biển" Giô-na trả lời như vậy, "thì biển yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy" (Giô-na 1:12). Những thủy thủ đã cố gắng hết sức mình để tránh không để việc ấy xảy ra, nhưng Chúa đã có chương trình của Ngài và không ai có thể chống lại mà thành công được. Không còn sự chọn lựa nào khác hơn, họ bèn liệng Giô-na xuống biển, nhưng Giô-na đã làm chứng về lời Chúa cho họ . Khi họ thấy bàn tay quyền năng của Chúa làm cho biển mất giận dữ và yên lặng trở lại, "Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Ðức Giê-hô-va. Họ dâng của lễ cho Ðức Giê-hô-va, và hứa nguyện cùng Ngài." (Giô-na 1:16). Kinh nghiệm của họ với Giô-na đã kết thúc bằng sự chứng kiến về quyền năng của Ngài. Có bao giờ Chúa dùng những chọn lựa sai lầm của chúng ta để chúng ta làm vinh danh Ngài không?

Cơ Hội Thứ Hai

Bất kỳ chọn lựa nào mà Giô-na đã làm, Chúa luôn luôn điều khiển và chủ động. Chúa đã sắm sẵn một con cá lớn để nuốt Giô-na vào bụng và cho Giô-na có đủ thời gian để nhìn thấy lại sự chọn lựa sai lầm của mình, nhờ vậy ông có được cơ hội để làm đúng theo ý muốn Ðức Giê-hô-va. Có khi nào bạn được ban cho cơ hội thứ hai không? Bài học của Giô-na đã cho chúng ta thấy là dù chúng ta có chạy trốn khỏi Chúa cách nào đi nữa, sẽ có những điều xảy ra và làm cho chúng ta phải quay trở về nhà cùng với Chúa.

Chạy Quá  Nhanh

Khi Giô-na vâng lời Chúa và đi đến thành Ni-ni-ve, thì kết quả thật là tốt đẹp và đầy ơn phước. Những người trong thành Ni-ni-ve đều từ bỏ đường lối xấu của mình và Đức Chúa Trời bèn có sự thương xót mà không giáng xuống những tai họa mà Ngài đã phán rằng sẽ làm cho họ. Đáng lẽ Giô-na nên vui mừng, nhưng ngược lại, Giô-na trở nên giận dữ. Giô-na cầu nguyện rằng: "Người cầu nguyện Ðức Giê-hô-va rằng: Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Ðức Chúa Trời nhơn từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ." (Giô-na 4:2).

Đôi khi ngay cả những lúc chúng ta cùng đi chung với Ngài, chúng ta hay có khuynh hướng chạy nhanh hơn Ngài. Một lần nữa Chúa dạy cho Giô-na một bài học mà ông đã biết rồi: Đó là, khi chúng ta giao phó mọi việc trong tay Ngài và nhờ Chúa cai quản, chúng ta sẽ vâng theo tiếng Chúa phán và hầu việc Ngài một cách đắc lực và trọn vẹn.

 

Diana Hardin
Quach Kim Lan
phỏng dịch.