Truyền Giảng 5/09 | Creator: Hien Tran | Size (MBs): 2.37 | Download | VIEWS: 0

Mục sư Vinh đang thử hệ thống âm thanh qua làn sóng dành cho Việt ngữ trước khi chương trình bắt đầu